NASZA    OSP  ROGOŹNA

dawniej i dziś
 RYS  HISTORYCZNY

OSP Rogoźna

na podstawie Kroniki OSP Rogoźna spisanej przez P. Franciszka Solicha, innych przekazów pisemnych i ustnych oraz zachowanych dokumentów tagże książki p.t "Rogoźna przez wieki"autor: Leokadia Buchman & Ewelina Gwóźdź / wyd. 2001 rok 

Pierwszy niepodważalny dokument o zorganizowanej formie istnienia straży pożarnej w Rogoźnej pochodzi z 7 stycznia 1860 roku. Rybnicki Powiatowy Dziennik Urzędowy poprzez "Obwieszczenie Królewskiego Powiatowego Urzędu" donosił, że do IX Okręgu należą:

a) Baranowice

b) Rogoźna, Folwarki, Rowień, Brodek, Skrzeczkowice

Dokument ten nie oznacza, że straż pożarna nie istniała już wcześniej w zorganizowanej formie. Jest to pierwszy zachowany dokument, który przetrwał do naszych czasów. Następny dokument z tych, które się zachowały, z datą 19 maja 1891 roku pochodzi z tego samego źródła. Na dokumencie nazwa : Związek Strażacki Rogoźna. Wypisane są majątki i gminy, które obejmuje, czyli :Rogoźna, Folwarki, Brodek i Skrzeczkowice. Wyposażenie tamtejszej straży to 1 ruchoma sikawka i 2 drabiny strażackie.

Wskutek działań wojennych kronika  tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej uległa zniszczeniu. Po zebraniu informacji od najstarszych obywateli Rogoźnej, a także na podstawie kroniki napisanej przez mieszkańca Rogoźnej Franciszka Solicha, częściowo ją odtworzono. Solich w swojej kronice napisał : „ Była taka stara sikawka we dworze pod opieką właściciela ziemskiego Franza Thannheisera. Po jego śmierci cały dwór odziedziczył jego syn Ferdinand. Nowy właściciel wiedział, że stara sikawka jest już do niczego, więc sprowadził drugą sikawkę. Tam, we dworze znajdował się cały ten związek strażacki.” Pan Franciszek pisze dalej, że w razie pożaru każdy obywatel musiał się stawić z dwoma wiadrami albo konewkami do noszenia wody. Pan dworu natomiast zapewniał transport, czyli konie do przewozu sikawki na miejsce pożaru. Sikawkę obsługiwali ludzie ze dworu: szafarz, woźnica i wachtarz, zaś ludzie ze wsi wiadrami donosili do niej wodę. Na tej zasadzie straż pożarna w Rogoźnej funkcjonowała do roku 1894, czyli do parcelacji. Właścicielem dworku i pozostałej przy nim ziemi nadal był Ferdinand Thannheiser, ale wieś miała też swojego pierwszego wójta, którym był Johann Sojka. Był on też opiekunem sikawki.Po jego śmierci w 1901 roku nowym opiekunem sikawki był Gastwirt Glojs, prawdopodobnie właściciel karczmy, którą sprzedał w 1907 roku i wyjechał z Rogoźnej. Przez cały ten czas sikawka, chociaż nie była pod opieką ludzi ze dworu, tylko mieszkańców gminy Rogoźna, miała swoje miejsce we dworze, mimo że zmienili się jego właściciele. Już w 1894 roku Paul Hofrichter – kolejny właściciel dworu – domagał się bezskutecznie od Prowincial Societet  Versicherung (ubezpieczalni) zapomogi na nową sikawkę. W 1900 roku zorganizowano Przymusową Straż Pożarną dla mieszkańców gminy Rogoźnej i Roju. Obowiązek brania udziału w gaszeniu pożaru mieli mężczyźni do 60 roku życia. Ówczesna straż pożarna posiadała jako sprzęt przeciwpożarowy nową, ręczną drewnianą sikawkę, do której donoszono wodę. Komendantem straży został Antoni Herman, z zawodu kowal, który funkcję tę pełnił do roku 1922.

W roku 1907 Przymusowa Straż Pożarna została przemieniona na Ochotniczą Straż Pożarną, do której należało 18 członków, 12 z Rogoźnej i 6 z Roju. Do zarządu należeli : Antoni Herman, Paweł Siemianowski, Wiktor Machuletz, Vinzent Salamon i Solich. W 1910 roku zakupiono sikawkę ręczną oraz wybudowano remizę strażacką. W 1922 roku komendantem OSP Rogoźna został Juliusz Sojka, a jego zastępcą był Antoni Ferman – syn. W  1924 roku nastąpiła dekoracja odznaczeniami zasłużonych członków, którzy pracowali ofiarnie w straży od 20 do 24 lat.


W latach 1925-1927 prezesem był Leon Solich, aktywny działacz, mający duże zasługi dla tutejszej straży. Straż liczyła wtedy około 30 członków. W pożarze, który miał miejsce w 1934 roku u mieszkańca Rogoźnej Wiktora Machulca, zginął tragiczną śmiercią strażak Józef Frydecki.

W czasie II wojny światowej komendantem straży był Wincenty Buch, a jego zastępcą August Siemianowski. Jak podaje kronika, przez cały okres wojny straż pożarna w Rogoźnej funkcjonowała i godnie reprezentowała mieszkańców wsi. Niestety, pod koniec wojny sprzęt strażacki uległ zniszczeniu, a sikawka zaginęła.

W latach 1945-1947 straż pożarna w Rogoźnej nie istniała. Kiedy pod koniec 1947 roku odnaleziono sikawkę, zorganizowano Ochotniczą Straż Pożarną, której komendantem został Antoni Herman- syn, prezesem Karol Cyrulik, skarbnikiem Antoni Potempa, a sekretarzem Henryk Sojka. W 1954 roku zmarł długoletni komendant straży Juliusz Sojka.

18 września  1955 roku był ważnym dniem w historii OSP Rogoźna. Przy udziale przedstawicieli Powiatowych i Gromadzkich Rad Narodowych oraz sąsiednich straży pożarnych, społeczeństwo wioski przekazało strażakom nowy sprzęt gaśniczy. Była to motopompa z czterema prądnicami. Zakup tego bardzo potrzebnego sprzętu był możliwy dzięki Powiatowej Komendzie OSP oraz dzięki ofiarności wszystkich mieszkańców wsi. Specjalnie powołany do zbierania funduszy komitet, w skład którego weszli: sołtys Franciszek Sitko, jego zastępca Jan Pustelny, kierownik szkoły Walenty Domagała oraz Józef Helmrich, Antoni Herman – syn, Jan Gładysz, Józef Możdżeń, Juliusz Pawlas, Brunon Motyka i inni, podjął się uzbierania potrzebnej kwoty 12 tysięcy złotych. Komitet wspierał również komendant rejonowy Antoni Juraszczyk. W tych latach prezesem OSP Rogożna był Franciszek Dajka. W 1958 roku odbyły się wybory do nowego zarządu. Prezesem został Teodor Solich, naczelnikiem Antoni Herman, jego zastępcą Rafał Karwot, sekretarzem Henryk Sojka, a skarbnikiem Gerard  Herman. W czerwcu 1958 roku, podczas Tygodnia Strażackiego, odbył się festyn, w którym wzięło udział społeczeństwo Rogoźnej i okolicy. Bogaty program artystyczny przedstawiła młodzież szkolna. Za wieloletnią pracę w straży udekorowano wielu   obywateli. W tym samym roku zorganizowano także kurs I stopnia , podczas którego przeszkolono 23 druhów. Szkolenie prowadził Rafał Karwot. Z własnych funduszy, systemem gospodarczym przebudowano też remizę, w której urządzono  świetlicę strażacką oraz dobudowano garaż. W grudniu zmarł naczelnik Antoni Herman. W lutym 1960 roku wybrano nowego naczelnika . Został nim Leon Kopiec.


14 sierpnia 1960 roku obchodzono uroczyście 50- lecie powstania osp Rogoźna. Ponieważ wskutek działań wojennych kronika straży uległa zniszczeniu, jako początek OSP Rogoźna postanowiono przyjąć rok 1910. Komitet organizacyjny obchodów postanowił przede wszystkim uczcić tych, którzy ofiarnie służyli w tutejszej straży od początku jej istnienia. Wśród jubilatów znaleźli się : Antoni Herman, lat 87, Wincenty Salamon, lat 86,Franciszek Solich, lat 85, Paweł Siemianowski, lat 83, Fryderyk Piątek, lat 80, Maksymilian Hajzyk, lat 76, Paweł Grodoń, lat 77 i Konrad Sojka, lat 69.

W roku 1961 na terenie Rogoźnej zostały przeprowadzone Zawody Powiatowe Straży  Pożarnych.

W 1962 roku wybrano nowy zarząd. Tworzyli go : PREZES Hieronim Solich, naczelnik Leon Kopiec, sekretarz Henryk Sojka, skarbnik Maksymilian Zniszczoł oraz członkowie Emanuel Machulec i Rafał Karwot. Kolejna zmiana na stanowiskach nastąpiła w 1965 roku. Prezesem został Alojzy Konsek, skarbnikiem Emanuel Machulec, naczelnik oraz sekretarz się nie zmienili, a na gospodarza powołano Antoniego Potępę. Także w 1965 roku, na zebraniu wiejskim, powołano Społeczny Komitet Budowy Wodociągu. W jego skład weszli : przewodniczący Henryk Sojka, zastępca Alojzy Konsek, skarbnik Robert Piecha, sekretarz Jan Gładysz, księgowa Hildegarda Dajka oraz członkowie : Emanuel Machulec, Leon Kopiec i Antoni Potempa. Budowa wodociągu została zakończona w roku 1969. Rogoźna jako jedna z pierwszych wsi została całkowicie objęta siecią wodną. Ponadto zbudowano 38 hydrantów przeciwpożarowych z przeznaczeniem do natychmiastowej akcji ratowniczej. Tym samym w wystarczający sposób zabezpieczono całą wieś w wodę do gaszenia pożarów. Do wysokiego poziomu podniosły się warunki sanitarne wsi. Prawie w każdym domu instalowano łazienki, zaś w gospodarstwach domowych wodę doprowadzano do bezpośredniego wykorzystania w karmieniu bydła i trzody. Po zakończeniu budowy wodociągu ten sam zarząd podjął się wybudowania nowej remizy strażackiej. Utworzył się następujący komitet : przewodniczący Henryk Sojka, zastępca Alojzy Konsek, skarbnik Emanuel Machulec, członkowie : Lon Kopiec, Rafał Karwot, Antoni Juraszczyk, Antoni Potempa i Robert Piecha. Po dwóch  latach budowy, w roku 1971, remiza strażacka została oddana do użytku.Ten tak już zasłużony zarząd podjął się jeszcze jednego przedsięwzięcia- budowy Sali widowiskowo-sportowej. Komitet budowy tworzyli : przewodniczący Henryk Sojka, sekretarz Józef Helmrych, skarbnik Alojzy Konsek, księgowa Hildegarda Dajka oraz członek Emanuel Machulec. Chociaż w tym samym czasie budowano w Rogoźnej kościół i wydawało się, że drugie tak duże przedsięwzięcie nie może się udać, to dzięki ofiarnej i doskonale zorganizowanej pracy członków OSP budowę doprowadzono do końca. Salę oddano do użytku w roku 1976, po czterech latach budowy. Ponadto komitet budowy sali udzielił pomocy  przy budowie kościoła, zaopatrując obie budowy w niezbędne urządzenia i materiały, a także organizując wspólny transport. Warto tutaj jeszcze dodać, że chociaż kosztorys budowy opierał na kwotę 3 miliony 600 tysięcy złotych, to całkowity koszt budowy zamknął się w kwocie 1 milion 800 tysięcy złotych.

W roku 1980 nowym prezesem OSP został Antoni Tomaszczyk, który funkcję tę sprawował przez następne cztery lata. W 1984 roku wybrano zarząd w składzie : prezes Konrad Broda, naczelnik Hubert Samol, zastępca naczelnika Bogdan Wacławczyk, sekretarz Henryk Sojka, skarbnik Marek Stempin, gospodarz Walter Molitor oraz przewodniczący komisji rewizyjnej Józef Grodoń.

Od 10 lipca 1982 roku OSP Rogoźna posiada sztandar św. Floriana. W tym to dniu odbyło się w kościele uroczyste poświęcenie sztandaru iż udziałem chrzestnych i licznie zgromadzonych mieszkańców.


Przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych był dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnej okresem, który obfitował w wielkie przedsięwzięcia. Budowa wodociągu, budowa straży i Sali widowiskowo-sportowej to dzieła, które służą wszystkim mieszkańcom do dnia dzisiejszego. Chociaż realizacja tak ambitnych planów wymagała wiele wysiłku ze strony członków straży i pozostałych mieszkańców, udało się jedną budowę po drugiej wspólnymi siłami ukończyć.

W latach osiemdziesiątych członkowie straży z niepokojem patrzyli na zajmowanie pomieszczeń, którymi dotąd zarządzali, przez organizacje z poza terenu Rogoźnej. Jedynie garaże pozostały nadal w ich posiadaniu.

1 sierpnia 1992 roku zwołano nadzwyczajne zebranie OSP Rogoźna. Nowym prezesem został wybrany Henryk Sojka. Za główny cel członkowie straży postanowili sobie utrzymanie pomieszczeń, w posiadaniu których byli do tej pory. Także w 1994 roku nie pozwolili na przekazanie świetlicy strażackiej w obce ręce.

20 stycznia 1995 roku, na posiedzeniu zarządu OSP  Rogoźna, oddano straży na własność remizę, świetlicę oraz grunty przyległe do budynku. Decyzję podpisali prezydent miasta Żory Zygmunt Łukaszczyk, wiceprezydent  A. Zabiegliński, zarząd OSP i sołtys wsi Rogoźna. Oprócz opisanej wyżej działalności OSP, jej najważniejszym zadaniem jest uczestnictwo jednostki w gaszeniu pożarów w bliższej i dalszej okolicy. Zawsze kilkunastu jej członków jest gotowych do niesienia pomocy. Nie sposób wymienić wszystkich pożarów, w gaszeniu których OSP Rogoźna brała udział.

 Na przykład  w sierpniu 1992 roku  oprócz wyjazdów do najbliższej okolicy, czyli 9 VIII godzina 12.10 wyjazd do Rownia – las Bies, 20 VIII godzina 7.30 wyjazd do Szczejkowic – las Gichta, 28 VIII pożar torfowiska w Rowniu i bezpośrednio po nim pożar w mieszkaniu na osiedlu w Żorach, był też wyjazd do Kuźni  Raciborskiej. W tym największym w Europie pożarze kompleksu leśnego o powierzchni pożaru 9060 hektarów, w którym podczas akcji ratowniczej brało udział około 3 tysiące strażaków z całej Polski, nie zabrakło również  jednostki z Rogoźnej. Wyjechała ona 26 sierpnia o godzinie 18.00, a wróciła następnego dnia o godzinie 20.30.

Skład zarządu OSP Rogoźna, wybrany 15 września 1995 roku, przedstawia się następująco :

Prezes Henryk Sojka, wiceprezes Józef Grodoń, naczelnik Maksymilian Konsek, sekretarz Henryk Szopa, skarbnik Hieronim Solich, gospodarz Krzysztof Konsek oraz członkowie Henryk Sitko, Mirosław Dworok, i Walter Molitor.

100 lat OSP Rogoźna uroczyście świętowała 1 X 1995 roku, chociaż,  jak  podają źródła, straż w Rogoźnej istniała już dużo wcześniej. Można jednak sądzić ,że jubileusz tej organizacji przypadł właśnie w tym roku, bowiem przed stu laty staż w Rogoźnej spod zarządu dworu przeszła na własność gminy.

Podczas tych obchodów na ścianie budynku straży umieszczono figurę św. Floriana – patrona strażaków.HENRYK  SOJKA -   prezes  OSP Rogoźna, w maju 1996 roku otrzymał Złoty Znak Związku, najważniejsze w naszym kraju  odznaczenie strażackie. Druh Henryk Sojka pochodzi z rodziny o wspaniałych strażackich tradycjach, a z OSP Rogoźna związany jest od 1945 roku, kiedy to po wojennej przerwie przejął prezesurę z rąk swojego ojca Juliusza. Przez te lata pełnił w straży przeróżne funkcje. Był sekretarzem, a potem przewodniczącym społecznego komitetu budowy remizy i hali sportowej. Zasłużył się także dla całej wsi, szefując społecznemu komitetowi budowy wodociągu. Od 1990 roku na powrót pełnił funkcję prezesa straży. Nadmienić także należy, że Henryk Sojka przyczynił się również do odbudowy naszej Rogojskiej kapliczki wchodząc w skład komitetu do sprawy odbudowy, kiedy to wójt gminy Alojzy Kolon otrzymał polecenie z powiatu, że kapliczkę należy odbudować lub całkowicie zburzyć kiedy to w 1955 roku mikrobus zahaczając o nią znacznie ją uszkodził. W skład tego komitetu weszli również : Józef Możdżeń- przewodniczący i członkowie- Paweł Machulec, Robert Piecha, Franciszek Sitko, Józef Helmrych i wspomniany Henryk Sojka. Między innymi wykonując wraz z Pawłem Michalskim sporo prac ciesielskich przystępując do budowy wieży i dachu.  Zmarł 25 XI 1997 roku. Spoczywa na cmentarzu w Rogoźnej.
Funkcję prezesa straży od roku 1998, po śmierci Henryka Sojki, pełni Hubert Samol do 2005 r., a w 2005r. do 2010r - Henryk Szopa.

W roku 2000 OSP otrzymała nowy samochód pożarniczy Lublin III  z wyposażeniem.Na przestrzeni lat Straż Pożarna dysponowała starymi zdezelowanymi samochodami pożarniczymi typu Lublin, Star 25 oraz Żuk.
... CZASY  OBECNE ...
Od 2010r do chwili obecnej Prezesem OSP jest Grzegorz Sobik.

Obecnie na wyposażeniu OSP jest samochód pożarniczy STAR 244, a  samochód pożarniczy Lublin III  został przekazany do OSP Kleszczów

Na przestrzeni ostatnich lat Jednostka nasza brała udział w wielu zdarzeniach losowych takich jak m.in. gaszenie pożaru lasów w Kuźni Raciborskiej, powodzi z 1997 oraz 2010r na naszym terenie. 2013r udział przy zdarzeniu związanym z silnymi gradobiciami. 2014r. pomoc przy gaszeniu wielkiego  pożaru zakładu NIFCO Korea Poland. 2015r udział w usuwaniu skutków silnych wichur na naszym terenie, a także przy  innych mniejszych zdarzeniach i zabezpieczeniach.

Wykonywało się wiele inicjatyw  w celu polepszenia warunków oraz standardów w budynku jak i w terenie. Wyburzono starą remizę z 1910r, przebudowano pomieszczenia dla potrzeb nowych instalacji c.o., wykonano sanitariaty, wykonano wymianę okien, remont świetlicy i zaplecza, przebudowano garaże i podjazd na potrzeby obecnego samochodu pożarniczego. W dalszym ciągu wykonywane są prace na rzecz polepszenia standardów obiektu jak również sprzętu.

Nasza jednostka liczy obecnie 20 członków czynnych, przeszkolonych w zakresie podstawowym.

Nasz skład uzupełnia dwóch strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Żorach – st.asp. Dariusz Buchalik oraz mł.asp. Jakub Marzewski. 

Obecnie Zarząd naszej jednostki przedstawia się następująco:

 

Prezes- Grzegorz Sobik

V-ce prezes, Naczelnik- Dariusz Buchalik

Z-ca naczelnika – Marian Fojcik

Skarbnik – Wojciech Cieślik

Sekretarz – Jakub Marzewski

Gospodarz – Marcin Nowak15 Maja OSP Rogoźna w Żorach świętowała 120- lecie. Z tej okazji strażacy i wszyscy zaproszeni goście przeszli główną ulicą Naszej Dzielnicy do Kościoła Najświędszej Marii Panny w Rogoźnej na uroczystą mszę św. w intencji strażackiej rodziny.

Po uroczystej mszy świętej odbył się Apel i wręczenie odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie służbowe - plac przed strażnicą OSP Rogoźna.

Z tejże okazji odbył się również Jubileuszowy Festyn Majowy, na który przybyli licznie zaproszeni Mieszkańcy Dzielncy i okolic.

Występ orkiestry dętej, występy dzieci z zespołu Szkolno-Przedszloklnego nr 8, pokaz tańca breakDance oraz wiele zapewnionych atrakcji dla dzieci i dorosłych tylko umilił tą uroczystość. Odbyła się rónież zabawa taneczna z zespołem : "NANCY". 

Nasza strona internetowa :

Żory Rogoźna - Facebook

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnej Serdecznie Zaprasza

wszystkich zainteresowanych do wstąpienia w swoje

szeregi.

Zaproszenie kierowane jest przede wszystkim do osób

chętnych, którzy chcą nieść BEZINTERESOWĄ POMOC,

a nie wiedzą co zrobić z wolnym czasem ani jak go dobrze

wykorzystać.

                                                                              2016r, dede//RDZR
 

PIERWSZA  POMOC

Mieszkańcy Rogoźnej,(jak również ich dzieci)oraz inne osoby, które nie życzą sobie by ich wizerunek był w jakikolwiek sposób zamieszczany  na stronie Rady Dzielnicy (zdjęcia itd...) proszeni są o kontakt z Radą. (patrz podstrona: kontakt-ważne telefony). Dziękujemy. 

Jeśli posiadasz ciekawe zdjęcia z Naszej miejscowości, a chcesz się nimi z Nami podzielić

napisz: dpabis@onet.pl lub zadzwoń pod  nr tel: 784012061

Rozpowszechnianie zdjęć zabroniona.

"żadne naruszenia praw autorskich nie są zamierzone”.

Datenschutzerklärung
Załóż darmową stronę z Beepworld.pl
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!